Svet poznatih
Poznati sa poznatima

IN MEMORIAM! Tri godine od smrti Mikija Jevermovića! Jelena: Svaki sto u kafani me podseća na tatu!

Tužna godišnjica

0 131

Je­dan od na­j­po­pu­lar­ni­jih pop pe­va­ča Ju­go­sla­vi­je Mio­drag Mi­ki Je­vre­mo­vić pre­mi­nuo je pre tri go­di­ne i sa­hra­njen je u Ale­ji za­slu­žnih gra­đa­na na No­vom gro­blju.

Nakon gubitka oca i teškog razvoda, Jelena Jevremović konačno ima dobre vesti! (FOTO)

Nje­go­vu ve­č­nu ku­ću ju­če je obi­šla će­r­ka Je­le­na Je­vre­mo­vić sa svo­jim si­nom Ta­di­jom. Na grob je spu­sti­la ve­li­ki bu­ket cve­ća, upa­li­la sve­ću, a ka­sni­je i po­raz­go­va­ra­la sa novinarima.

– I na­kon tri go­di­ne ot­kad mi je pre­mi­nuo ta­ta, ogro­m­na pra­zni­na mi je i da­lje u sr­cu. Ne pos­to­ji dan da ne po­mi­slim na oca, na­ro­či­to kad tre­ba da do­ne­sem ne­ke va­žne odlu­ke ili kad me pri­ti­sne tu­ga, a nje­ga ne­ma da me ute­ši ka­ko je on to na­j­bo­lje umeo. Sve me se­ća na nje­ga, sva­ki sto u ka­fa­ni, jer smo ih obi­la­zi­li za­jed­no, mi­kro­fon kad ga uz­mem u ru­ku i ot­pe­vam ne­što za na­šu du­šu, ia­ko sam odav­no iza­šla iz mu­zi­č­kih vo­da. Ipak mi je mu­zi­ku ta­ta ut­kao pod ko­žu i ona će zau­vek bi­ti deo me­ne. Na­vi­kla sam se na ži­vot bez nje­ga, ali bol ne pro­la­zi, sa­mo je po­pri­mi­la dru­gi oblik – re­kla je Je­le­na za Kurir.rs.

Izvor: Kurir.rs

Pošalji odgovor

Nećemo deliti tvoju email adresu.